E-MARKETING
 
Szukaj:Tytuł/Autor...Opis/Spis treściSortuj:Wyświetlaj po:
Zarządzanie strategiczne, Jerzy RokitaPowrót

Zarządzanie strategiczne


Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej

Pzepraszamy. Nakład wyczerpany.

Jerzy Rokita 

Wydawnictwo PWE 2005

ISBN: 83-208-1552-5, stron 348.

Kategoria: zarządzanie


Dlaczego jedne przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy rynkowe, umacniają swoją pozycję na rynkach,  inne  zaś  ponoszą  klęski?  Jakie  czynniki  powodują,  że  jedni  dobrze sobie radzą w walce konkurencyjnej, inni zaś - choć czynią wiele, aby sprostać konkurentom - są skazani na porażkę? Na te pytania stara się odpowiedzieć Autor, opisując najnowsze podejścia nauki do tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na tle doświadczeń tych, którzy osiągnęli sukcesy.

Spis treści:

Wstęp
 
1. CO TO JEST STRATEGIA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
 
1.1. Tło historyczne
1.2. Przegląd definicji
1.3. Charakterystyka procesu zarządzania strategicznego
   1.3.1. Wizja i misja
   1.3.2. Cele
   1.3.3. Strategia
   1.3.4. Sieć powiązań wizji i misji, celów oraz strategii
   1.3.5. Implementacja i realizacja strategii
   1.3.6. Monitorowanie i ocena realizacji strategii
   1.3.7. Proces zarządzania strategicznego
   1.3.8. Realizatorzy procesu zarządzania strategicznego
Literatura
 
2. PRZEWAGA KONKURENCYJNA
 
2.1. Postawa konkurencyjna
2.2. Pozycja przedsiębiorstwa w sektorze
2.3. Pozycja przedsiębiorstwa na rynku
2.4. Wybór zakresu i skali
Literatura
 
3. WPŁYW OTOCZENIA NA KONKUROWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
 
3.1. Otoczenie makroekonomiczne
   3.1.1. Czynniki polityczne i prawne
   3.1.2. Czynniki ekonomiczne
   3.1.3. Czynniki społeczne i kulturowe
   3.1.4. Czynniki technologiczne
3.2. Dynamika zmian otoczenia
3.3. Natura konkurowania
3.4. Konkurowanie w sektorze
   3.4.1. Sposobności powstające w otoczeniu
   3.4.2. Sposobności w sektorach rozproszonych (rozczłonkowanych)
   3.4.3. Sposobności w powstających sektorach
   3.4.4. Sposobności w rozwiniętych sektorach
   3.4.5. Sposobności w schyłkowych sektorach
3.5. Strategie sektorowe a przewaga konkurencyjna
   3.5.1. Strategia przywództwa kosztowego
   3.5.2. Strategia różnicowania produktów
   3.5.3. Strategia najlepszych kosztów
   3.5.4. Strategia segmentu lub niszy rynkowej
Literatura
 
4. PRZEDSIĘBIORSTWO UCZĄCE SIĘ
 
4.1. Uczenie się indywidualne a uczenie się organizacji
4.2. Szczeble uczenia się
   4.2.1. Uczenie się adaptacyjne
   4.2.2. Uczenie się rekonstruktywne
   4.2.3. Uczenie się procesowe
4.3. Uczenie się konkurenta
   4.3.1. Wiedza o konkurencie
   4.3.2. Wykorzystanie wiedzy w procesach podejmowania decyzji
   4.3.3. Wiedza o konkurencie a uczenie się
   4.3.4. Rodzaje uczenia się konkurenta
   4.3.5. Dwa typy uczenia się konkurenta
4.4. Kontekst wewnątrzorganizacyjny uczenia się
4.5. Uczenie się organizacji a uczenie się menedżerów
Literatura
 
5. ZASOBY JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
 
5.1. Rodzaje zasobów
5.2. Kluczowe kompetencje
5.3. Metody analizy przydatności zasobów i umiejętności do uzyskania i utrzymania przewagi
   konkurencyjnej
   5.3.1. Wartość
   5.3.2. Unikalność (rzadkość)
   5.3.3. Imitowalność
   5.3.4. Zorganizowanie (zdolności organizacyjne)
   5.3.5. Metoda VRIO
   5.3.6. Analiza SWOT
5.4. Analiza umiejętności i kompetencji konkurenta
   5.4.1. Ustalenie cech umiejętności i kompetencji konkurenta
   5.4.2. Ustalenie stopnia zmienności umiejętności i kompetencji konkurenta
   5.4.3. Ustalenie źródeł tworzenia umiejętności i kompetencji konkurenta
   5.4.4. Identyfikowanie najważniejszych umiejętności i kompetencji konkuretna
   5.4.5. Przewidywanie zmian umiejętności i kompetencji konkurenta
   5.4.6. Określanie prawdopodobnych przyszłych strategii rynkowych konkurenta
   5.4.7. Porównanie konkurenta z innymi firmami w sektorze
   5.4.8. Porównanie konkurenta z naszą firmą
   5.4.9. Identyfikacja sygnałów rynkowych
   5.4.10. Konsekwencje dla konkurenta wynikające ze zmian na rynkach
   5.4.11. Implikacje dla naszej firmy
Literatura
 
6. TWORZENIE WARTOŚCI DODANEJ
 
6.1. Sieć i system wartości
6.2. Wartość dodana
6.3. Analiza kosztów działań i skłonności klientów do akceptowania ceny
   6.3.1. Analiza kosztów działań (etap I)
   6.3.2. Analiza skłonności klientów do akceptowania ceny (etap II)
   6.3.3. Identyfikacja różnic między strategiami i dokonanie wyboru najkorzystniejszego
         wariantu (etap III)
6.4. Tworzenie i powiększanie wartości za pomocą innowacji
6.5. Łańcuch wartości
6.6. Identyfikacja i ocena łańcucha wartości konkurenta
   6.6.1. Identyfikacja łańcucha wartości konkurenta
   6.6.2. Ocena łańcucha wartości konkurenta
6.7. Technologia jako źródło przewagi konkurencyjnej
   6.7.1. Technologie a zdolność firmy do konkurowania
   6.7.2. Identyfikacja technologii konkurenta
   6.7.3. Ocena technologii konkurenta
   6.7.4. Porównania technologii konkurenta z technologiami innych firm i własnej firmy
Literatura
 
7. STRATEGIE BIZNESÓW
 
7.1. Tworzenie przewagi konkurencyjnej na podstawie strategii przywództwa kosztowego
7.2. Warunki utrzymania przewagi konkurencyjnej opartej na przywództwie kosztowym
7.3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej na podstawie strategii różnicowania produktów
7.4. Warunki utrzymania przewagi konkurencyjnej opartej na różnicowaniu produktów
7.5. Problem lojalności klientów
7.6. Strategie integracji wertykalnej
   7.6.1. Transakcje typu spot-market
   7.6.2. Transakcje typu contingent claims
   7.6.3. Kontrakty sekwencyjne
   7.6.4. Kontrakty racjonalne
   7.6.5. Transakcje typu rynek wewnętrzny
   7.6.6. Biurokratyczne metody integracji
   7.6.7. C lan governance
7.7. Strategie w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych
   7.7.1. Czynniki wpływające na decyzje o wyborze rodzaju dywersyfikacji
   7.7.2. Strategie międzynarodowe
   7.7.3. Strategie międzynarodowe a przewaga konkurencyjna
Literatura
 
8. STRATEGIE KOOPERACJI
 
8.1. Alianse strategiczne
   8.1.1. Typologia aliansów
   8.1.2. Korzyści wynikające z tworzenia aliansów
   8.1.3. Metody identyfikacji i oceny aliansów strategicznych zawieranych przez konkurentów
   8.1.4. Alianse strategiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej
8.2. Zmowy niebezpośrednie jako forma kooperacji przedsiębiorstw
8.3. Zmowy niebezpośrednie a ustanawianie przewagi konkurencyjnej
Literatura
 
9. KONTEKST WEWNĘTRZNY TWORZENIA I UTRZYMYWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ KULTURA ORGANIZACYJNA
 
9.1. Wewnętrzne relacje w przedsiębiorstwie a jego kultura organizacyjna
   9.1.1. Kultura sieciowa: wysokie uspołecznienie, mała solidarność
   9.1.2. Kultura wyrachowana: niskie uspołecznienie, duża solidarność
   9.1.3. Kultura fragmentaryczna: niskie uspołecznienie, mała solidarność
   9.1.4. Kultura wspólnotowa: wysokie uspołecznienie, duża solidarność
9.2. Kultura organizacyjna a tworzenie przewagi konkurencyjnej
   9.2.1. Zachowania
   9.2.2. Normy
   9.2.3. Przekonania
   9.2.4. Wartości
9.3. Identyfikacja i ocena kultury organizacyjnej konkurenta
   9.3.1. Założenia
   9.3.2. Indykatory kultury organizacyjnej
   9.3.3. Ocena kultury organizacyjnej konkurenta
9.4. Zmiany a tworzenie przewagi konkurencyjnej
   9.4.1. Indywidualne bariery wprowadzania zmian
   9.4.2. Organizacyjne bariery wprowadzania zmian
   9.4.3. Implementacja projektów zmian strategicznych
Literatura
 
INDEKS